YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI´NDAN
Tarih: 25.12.2019 16:57:50/ 1907okunma / 0yorum

İHALE İLANI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI´NDAN

 

Fen Edebiyat Fakültesi 1 Etap İKMAL Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                          :2019 / 698549

 

1-İdarenin

a) Adı                                       :YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                  :Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Diyarbakır Yolu 7. km. 49250 Merkez/MUŞ

c) Telefon ve faks numarası: 436- 249 49 49 / 436 -213 00 28

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:                                                         https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                      :Fen Edebiyat Fakültesi 1 Etap İKMAL Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı          :İnşaat Alanı (Binalar): 13250 M2, Çevre Peyzaj Alanı :21000 M2

Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi

ç) Süresi/teslim tarihi                 :Yer tesliminden itibaren 188 (yüz seksen sekiz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 36 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :17.01.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Muş Alparslan Üniversitesi Toplantı

Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. İ.D.274

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI´NDAN
49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI´NDAN
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN
1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN
KAMULASTIRMA ILANLARI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 3 Etap Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
MOTORİN (EURO DİZEL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ´NDEN
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ´NDEN
Muş Hasköy Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne Büro ve Tefrişat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Yemek Hizmetleri Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SGK MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
SGK MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ´NDEN
KALORİFER YAKITI (KALYAK) ALIMI
DOLAR
7.6630
EURO
8.9277
Muş Durumu

İslamın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır…

Hacı Bektaşı Veli
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu