II. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU YAYIMLANDI
Muş Alparslan Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen “II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı” sonuç raporu yayımlandı. Raporun bölgesel ve ulusal çalışmalara kaynaklık edecek bir doküman olması bekleniyor.
Tarih: 19.3.2020 18:34:00/ 1574okunma / 0yorum

 

13-14 Mart tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öncülüğünde gerçekleştirilen “II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı”nın sonuç raporu yayımlandı. Onursal başkanlığını Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat´ın ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray´ın; başkanlığını ise Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ´ın yürüttüğü çalıştayda ele alınan konular “II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı Sonuç Raporu” başlığı altında derlendi.

Kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerinin irdelendiği çalıştay sonucu oluşturulan raporun bölgemizin ve ülkemizin yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sunması, bölgesel ve alt ölçekli plan ve politikalar ile akademik çalışmalara kaynak doküman olması bekleniyor.

“KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ DE SON DÖNEMDE ÜLKEMİZ GÜNDEMİNE GELEN ÖNEMLİ BİR ÜRETİM KOLU OLMA YOLUNDADIR”

Bu çalıştayın; kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerini irdelemeyi amaçladığını belirten Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, “Çalıştay raporunun toplumumuzun faydasına sunduğu tecrübe ve bilgi birikiminin ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Polat, şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim, değişen ve çeşitlenen talepler yönetim sistemimizde daha dinamik ve verimli bir yapılanmayı gündeme getirmiştir. Bu değişim yaşanırken ülke ve üniversiteler olarak üzerimize düşeni yapmak, günlük politikaların dışında tarıma stratejik bir vizyonla yaklaşmak mecburiyetindeyiz.

Kalkınma hedeflerinin doğru belirlenmesi, potansiyellerinin gereğince değerlendirilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesi ve geliştirilen stratejilerin başta yerel kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm ilgililerden ve üreticilerden görüşlerinin alınması ülkemizin kalkınma hedeflerini başarabilmesi için önem arz etmektedir. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere halkın görüşlerinin alınması bu çalışmalar sonunda çıkacak

stratejilerin sahiplenilmesi konusunda son derece önemlidir. Bu çalıştay; kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Kaz yetiştiriciliğinin bir marka değeri olabilmesi adına önemli bir çalışmadır.

Günümüzde kurumların ve ülkelerin rekabet gücünü oluşturan etkenlerine baktığımızda verimlilik ve yeniliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Katma değeri ve rekabet gücü yüksek üretim ve ürünlerin varlığı büyük önem arz etmektedir. Kaz yetiştiriciliği de son dönemde ülkemiz gündemine gelen önemli bir üretim kolu olma yolundadır.

Bu çalıştay sonucunda kamuoyuna ve kurumlara arz edilen bu rapor kurumsal, sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar ve araştırmalar için kaynak doküman olma niteliğindedir. Çalıştay raporunun toplumumuzun faydasına sunduğu tecrübe ve bilgi birikiminin ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bölgemizin ve ülkemizin yenilik kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunması beklenen çalıştay ve bu sonuç raporunun, sektörlere yön veren uygulayıcılara, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını umut eder, çalışmaya katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”

“BU ÇALIŞTAYDAN ELDE EDİLEN ÇIKTILARIN BAŞTA MUŞ İLİMİZ, BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASI TEMENNİ EDİYORUM”

Yayınlanan raporda DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray´ında açıklamasında; “Yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde; bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerini sağlamak yatmaktadır.

Bölgelerin sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik farkların azaltılmasını sağlamak için; bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar geliştirilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede bölgemizin gelişimine yönelik politikalar oluşturulması ve bu politikaların gerektirdiği planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Ajansımız tarafından tarım sektörünün sürdürülebilirliği öncelikli olmak üzere, tarım dışı sektörleri de kapsayacak şekilde bölgemizin kalkınmasına yönelik projeler planlanmakta, uygulanmakta ve desteklenmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye adapte edilebilecek yeni ürün ve yöntemlerin tespiti ve yayımına yönelik faaliyetlerin yanı sıra geleneksel olarak bölgede üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinin ve veriminin artırılması ile birlikte bunların markalaşması ve pazar değerlerinin artırılmasına yönelik çabalar ayrı bir önem taşımaktadır. Muş İlimizde böyle bir çalıştayın yapılmış olmasının, henüz geleneksel bir üretim şekli ile devam eden kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını düşünmekte ve aynı zamanda II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı´nın sonuçlarını da bu açıdan daha da önemsemekteyiz.

Buradan elde edilecek çıktıların ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak alt yapısı güçlü katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir kaz yetiştiriciliği sektörü oluşturulmaya çalışılması ortak dileğimiz ve beklentimizdir.

Bu Çalıştay´dan elde edilen çıktıların başta Muş İlimiz, Bölgemiz ve Ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisi ile tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT YAPI VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Çalıştay Başkanı Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da şunları söyledi: “Kalkınmada ileri düzeylere ulaşabilmek için sadece sanayi veya hizmet sektörünün gelişmiş olması yeterli değildir. Tarım sektöründe de bir ülkenin kendisine yetebiliyor olması kalkınmışlığın önemli göstergelerinden biridir. Avusturya, Yeni Zelanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkeler sanayide gelişmiş olmalarının yanında tarıma verdikleri önemle de altyapılarını güçlendirmişler ve önemli tarımsal kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemizde de birçok gelişmiş il, kalkınmalarının başlangıcına temel oluşturan tarımdan elde ettikleri birikimi sanayiye yönlendirerek gelişmelerini devam ettirmektedir.

Muş ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ve bölgesinde kırsal nüfusu fazla olan bir ilimizdir.

İlin en önemli gelir kaynağını tarım oluşturmaktadır. Ancak altyapı eksiklikleri ve teknolojinin tarımda yeterince kullanılamamasından ötürü tarımsal hâsıla çok fazla yükseltilememiştir. Muş ilinde yapılacak tarımsal yatırımlar bölge ve ülke içindeki rekabet edilebilirliği artıracaktır. Ancak bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı ve fizibilite çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Kaz üretimi açısından değerlendirildiğinde Muş, Türkiye genelinde belirli bir büyüklüğe ve potansiyele ulaşmış durumdadır. Yapılan çalışmanın ülkemiz, bölgemiz ve Muş için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmaya katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

ÇALIŞTAY ÖZETİ

Türkiye´de kaz konusundaki birikimlerin değerlendirilmesi, güncel sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin ortak akılla ortaya konularak geleceğe yönelik projeksiyonların oluşturulması, Türkiye kaz yetiştiriciliğinin gelişmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu amaçla üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızda bu konuda çalışan uzman kişilerinin bir araya getirilerek mevcut uygulama ve araştırma alt yapılarının ortaya konulması, yeni işbirliklere zemin oluşturulması, yapılacak olan araştırmaların kalitesini artıracağı gibi, ülkemiz ihtiyaçlarına göre planlanmasını ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Kaz yetiştiriciliği konusunda daha fazla araştırma yapılması bu üretimi sektör olma yolunda olumlu katkılar sağlayacaktır. Henüz geleneksel bir üretim ile devam eden kaz yetiştiriciliği bilgi kirliliği ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle istenilen düzeye gelememektedir. Rekabet gücü ve katma değeri yüksek bir yetiştiriciliği yaygınlaştırmak ve sektör haline getirebilmek adına bu çalıştay önem arz etmektedir. Bu çalıştayda ele alınan konularda bilimsel deneyimlerle uzmanların önemli katkıları olmakla birlikte Türkiye´nin dört bir yanında üretim yapan ve yapmak isteyen müteşebbislerimizin de çok önemli katkıları olmuştur.

Muş ilinde 2.cisi düzenlenen çalıştaya yaklaşık 400 kişi katılmış olup, EK 3´de belirtilen program gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya katılanlar kayıt altına alınmış ve çalıştay katılım belgesi verilmiştir.

Kaz günü etkinliği kapsamında öğle yemeğinde kaz ve pilav dağıtılmıştır. Çalıştay programında konu anlatımları sonrasında, aktif bir katılım için sözlü olarak sorular alınmış ve sorular sunum yapan öğretim üyeleri, Bakanlık yetkilileri veya ilgili uzmanlarca cevaplanmıştır. Aynı zamanda sorular ve cevaplar yazılı olarak kayıt altına alınarak sonuç raporu oluşturulmuştur.

Çalıştayın ikinci gününde kayıt altına alınan bilgiler ile toplantı katılımcıları söz alarak kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerileri hakkında fikirlerini beyan etmişlerdir. Çalıştay sekretaryası tarafından rapor haline getirilen ve bilim kurulunca hazırlanan bu bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlar ile üreticilerimize yol haritası olma amacıyla kamuoyuna duyurulmak üzere hazırlanmıştır.

Çalıştayın hedefi kaz yetiştiriciliğini sürdürülebilir bir üretim modeli haline getirmek kadar katma değeri ve rekabet gücü yüksek marka ürün haline getirmektir.

Türkiye´de kazlarla ilgili kapsamlı ilk çalıştayın gerçekleştirilmesiyle kaz yetiştiriciliğinin varlığı ve konumu ortaya koyularak, gelecekteki yatırımlar için bütün dinamiklerin harekete geçirilmesi hedeflenmiştir.

Çalıştaya davetli konuşmacı olarak katılan ve bizleri onurlandıran hocalarımız ile Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Değerli katılımları ile çalıştaya güç katan, çalıştayın anlamlı olmasını sağlayan üretici ve müteşebbislerimizin isimlerini yazamasak da katılım ve destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
MUŞ´TA 3 KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI
MUŞ´TA 3 KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI
Muş´ta yeni tip korona virüs (KOVİD-19) pozitif vaka çıkması nedeniyle 3 köyü karantina altına alındı.
YÜCE: KANSERE KARŞI BİLİNÇLİ OLMALIYIZ
YÜCE: KANSERE KARŞI BİLİNÇLİ OLMALIYIZ
Genç Birikim Derneği ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği (ONKO SEV) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yüce, kanserle mücadeleye dikkat çekerek tıp dünyasının belirlediği alan dışında, dört ana eksen etrafında mücadeleyi ele almanın mümkün olduğunu söyledi.
BİYOLOJİK KÖKENLİ AFETLER-2
BİYOLOJİK KÖKENLİ AFETLER-2
Koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak biyolojik kökenli afetlerden örnekler veren Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, salgın hastalıkların çok boyutlu olaylar olduğunu söyledi.
DENETİMLER SIKLAŞTIRDI
DENETİMLER SIKLAŞTIRDI
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Muş Belediyesi tüm ekipleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı ekipler kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı ekipler de işletmelerin alması gereken tedbirleri kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor.
GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPAN YOLCULARA KORONA TARAMASI
GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPAN YOLCULARA KORONA TARAMASI
Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından polis uygulama noktalarında görevlendirilen sağlık personelleri, şehir giriş ve çıkışlarında koronavirüs taraması yaptı.
ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI NAYLONLU ÖNLEM
ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI NAYLONLU ÖNLEM
Muş´ta bir eczane koronavirüs nedeniyle müşterileri ile arasına şeffaf naylon branda çekti. Naylondan oluşturulan korunma sistemini olumlu bulan müşteriler, herkesin önlem almasını istedi.
MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK´TEN "EVDE KAL" ÇAĞRISI
MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK´TEN "EVDE KAL" ÇAĞRISI
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi
BİYOLOJİK KÖKENLİ AFETLER
BİYOLOJİK KÖKENLİ AFETLER
Muş Alparslan Üniversitesi, (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, korona virüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak biyolojik kökenli afetlerden örnekler verdi.
İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMLARINDA DİJİTAL ORTAMINDA GERÇEKLEŞECEK
İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMLARINDA DİJİTAL ORTAMINDA GERÇEKLEŞECEK
Sağlık Bakanlığı 14 bin daimi işçi sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, alımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
DOLAR
6.6903
EURO
7.2279
Muş Durumu

İlim okumaktan garaz, kendi özünü bilmektir…

Yunus Emre
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu