İHALE İLANI
SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ´NDEN
Tarih: 16.8.2018 16:18:19/ 257okunma / 0yorum

İHALE İLANI

SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ´NDEN

OKULUMUZ DPY ÖĞRENCİLERİNİN KURU GIDA ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :2018/418885

 

1-İdarenin

a) Adresi                                  :YENİ MAH YENİ HASTANE CAD. 58 49100 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası      :4362127016 - 4362127015

c) Elektronik Posta Adresi        :naytepe@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :OKULUMUZ DPY ÖĞRENCİLERİ İÇİN 14 KALEM KURU GIDA ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :Selahaddin-i Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Deposuna yıl içerisinde idarenin istediği miktarda istediği zamanda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                          :Alınacak olan kuru gıda malzemelerinde bozulma riski olan ve ayrıca yerimizin müsait olmaması nedeniyle idarenin belirleyeceği miktarda istendiği zaman ayrı ayrı teslimatı yapılacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      :YENİ MAH YENİ HASTANE CAD. 58 49100/MUŞ MERKEZ

b) Tarihi ve saati                       :28.08.2018 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak olan firmalar: İhale uhdesinde kaldığı takdirde, ihale sonucu vermeyi taahhüt ettiği ürünlerin numuneleri İhale süreci sonlanıncaya kadar  idarede kalacaktır.

İhaleye katılacak olan firmalar numuneleri İle katılacaklardır. Numunelerini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: İHALE İLANI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOLAR
5.2964
EURO
6.0072
Muş Durumu

Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma

Hz.Ali
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu