MUŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ´NDEN
6 KALEM KVC BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME alımı
Tarih: 15.8.2017 14:09:17/ 199okunma / 0yorum

 İHALE İLANI

MUŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NDEN

46 KALEM KVC BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :2017/398215

1-İdarenin

a) Adresi                                  :İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı (Eski Devlet Hastanesi A Blok) Merkez /MUŞ 49100 MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası      :436/2122057 – 436/2122032

c) Elektronik Posta Adresi        :khb49.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :46 KALEM KVC BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :Muş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Muş Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi                          :Malzeme teslimatı peyderpey yapılacaktır. Kurum siparişini müteakip çekilen miktar 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                       :İstasyon Cad. Atatürk Bulvarı(Eski Devlet Hastanesi A/Blok) Merkez/MUŞ

b) Tarihi ve saati                       :29.08.2017 - 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)(Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-Teklif edilen ürünlerin TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kayıt belgesi ile üretici veya yetkili firma tarafından, ürünü teklif eden istekliye yetki verildiğine dair YETKİ BELGESİ  teklif mektubundaki sıraya göre numaralandırılarak verilecektir.

-İstekliler Teklif cetvelinde veya ek olarak her kaleme ait malzemenin markasını ve UBB numarasını belirteceklerdir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından TİTUBB kayıt belgesinin sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İhalenin 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. kalemleri için İstekliler tarafından, teklif ettikleri malzemelerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik dokümanı (katalog) ihale dosyası içinde sunulacaktır.

- 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. kalemler hariç diğer tüm kalemler için numune getirilmesi zorunludur. Değerlendirme numuneler üzerinden yapılacaktır. Numunelerin teslimi Genel Sekreterliğimize bağlı Stok Koordinasyon Birimine teslim edilmesi uygun olacaktır.

-ŞARTNAMEYE UYGUNLUK: İstekliler tüm kalemler için, şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “........marka..........model............cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda(katalog)  görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar teknik dökümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muş İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Birimi ve Ekap adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi (İstasyon Cad. Atatürk Bulvarı(Eski Devlet Hastanesi A/Blok) Merkez/MUŞ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
Muş Durumu

Cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybetmişimdir.

İMAM-I AZAM (R.A)
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu