49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI´NDAN
YAZLIK MEYVE ALIMI (9 KALEM)
Tarih: 5.6.2018 17:35:44/ 256okunma / 0yorum

 İHALE İLANI

49’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI’NDAN

YAZLIK MEYVE ALIMI (9 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :2018/274502

1-İdarenin

a) Adresi                                  :ALBAY BAHRI ALPAN KISLASI KIZILAGAÇ YOLU ÜZERI 1'İNCİ KM. 49100 . MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası      :436/2161040 – 436/2161044

c) Elektronik Posta Adresi        :49ihalekom@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :YAZLIK MEYVE ALIMI (9 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :49'UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR)-331 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI-MERKEZ / MUŞ

c) Teslim tarihi                          :1. MUZ (İTHAL) 01 TEMMUZ 2018-30 NİSAN 2019 2. YEŞİL ERİK (TAZE) 01 TEMMUZ 2018-31 TEMMUZ 2018 3. KAYISI (TAZE) 01 TEMMUZ 2018-31 TEMMUZ 2018 4. KİRAZ 01 TEMMUZ 2018-31 TEMMUZ 2018 5. KARPUZ 01 TEMMUZ 2018-31 TEMMUZ 2018 6. KAVUN 01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018 7. ARMUT 01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018 8. SOFRALIK ÜZÜM 01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018 9. ŞEFTALİ 01 TEMMUZ 2018-30 EYLÜL 2018 ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                       :49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı / MUŞ

b) Tarihi ve saati           :           27.06.2018 - 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 49'UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI / MUŞ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı / MUŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
Muş Durumu

Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.

Hz. Muhammed
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Hava Durumu